Ervenscan helpt natuurboeren bij meer biodiversiteit op het erf

Bij twintig (aspirant) natuurboeren in Overijssel heeft een ecoloog een ervenscan uitgevoerd.
Daarbij is in beeld is gebracht welke maatregelen genomen kunnen worden om de biodiversiteit van de erven te bevorderen. Speciale aandacht is hierbij uitgegaan naar soorten die vanuit provinciaal beleid extra aandacht verdienen zoals o.a. de Patrijs, Geelgors, Grauwe vliegenvanger en Kerkuil.

Veel soorten in het boerenland hebben het moeilijk en nemen in aantal af, waaronder veel soorten die gebonden zijn aan erven. Een van de oorzaken is dat de erven de afgelopen decennia steeds grootschaliger en “netter” zijn geworden. Geschikte broed- en voortplantingslocaties ontbreken daardoor steeds vaker, net als foerageermogelijkheden.
De ervenscan is in alle gevallen uitgevoerd in het bijzijn van de boer, om zo kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen. In samenspraak met de boer zijn de meest (kosten) effectieve en haalbare maatregelen vastgesteld. In het bijzonder is hierbij gezocht naar ‘quick-wins’: relatief kleinschalige en op korte termijn uit te voeren maatregelen ter versterking van het leefgebied van de soorten.

Stichting Natuurboer uit de Buurt heeft alle boeren op basis van de adviezen nestkasten ter beschikking gesteld. Ook is per bedrijf een kostenberaming gemaakt voor andere maatregelen die genomen kunnen worden. Om deze maatregelen ook uit te kunnen voeren, is een nieuwe subsidie aanvraag bij de provincie Overijssel gedaan.

Deel dit bericht op: Share on FacebookTweet about this on Twitter